Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK SZKOLENIOWY S.O.S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ALEJA PIASTÓW 39/2, 52-424 WROCŁAW

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem zawiera:

Zasady organizowania kursów.
Zasady naboru kandydatów.
Prawa i obowiązki wykładowców prowadzących zajęcia.
Prawa i obowiązki uczestników kursów.
Postanowienia końcowe.

§1
ZASADY ORGANIZOWANIA KURSÓW

Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy S.O.S. Sp. z o.o. zwany dalej Organizatorem, prowadzi szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy, Pediatrycznej Pierwszej Pomocy, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Stanów Nagłych w Gabinecie Stomatologicznym, Kursy Ratownika Wodnego, Kursy Doskonalący dla Ratowników Medycznych, Kursy Certyfikowane ERC, na postawie decyzji administracyjnej oraz obowiązujących aktów prawnych.
Informacja o planowanych kursach zamieszczona jest na stronie internetowej www.sos-kursy.pl
Organizator w pierwszym dniu kursu przekazuje uczestnikom kursu, zwanym dalej Uczestnikami, informację dotyczącą:
Organizacji i przebiegu kursu,
Obowiązkowych zaliczeniach modułów teoretycznych – o ile takie występują,
Sposobu przystąpienia i warunków zaliczenia egzaminu końcowego – o ile taki występuje.
4. Kursy prowadzone są w specjalnie przygotowanych salach seminaryjnych i wykładowych.
5. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Kurs Ratownika Wodnego kończą się egzaminem przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną, zwaną dalej Komisją, w formie określonej rozporządzeniem.
6. Organizator po zakończeniu kursu wydaje zaświadczenie o ukończonym kursie. W przypadku Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w przypadku zdania egzaminu, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika.
7. Organizator zbiera opinie o kursach, a po ich analizie podejmuje stosowne działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia kursowego.
8. Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy S.O.S. zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, lub zmiany terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń. Organizator zobowiązuje się poinformować zainteresowanych o kolejnym ustalonym terminie odwołanego kursu.

§2
ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA KURSY

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.sos-kursy.pl
Organizator dokonuje kwalifikacji przyjęcia na kurs na podstawie zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną – decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora.
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wpłata całości kwoty na konto Organizatora najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie poźniej niż na tydzień przed planowanym jego rozpoczęciem, zwracane jest 50% kwoty.
O zakwalifikowaniu na kurs, datach zajęć oraz o jego warunkach, uczestnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną.

§3
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKŁADOWCÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

Wykładowca ma obowiązek:
a. Punktualnego rozpoczynania zajęć oraz wykorzystania czasu dydaktycznego zgodnie z rozkładem zajęć.
b. Ustalenia z Organizatorem wszelkich zmian w rozkładzie zajęć.
c. Czuwać nad bezpieczeństwem wykonywanych ćwiczeń, oraz dobierać je w sposób adekwatny do poziomu i możliwości uczestników.
2. Wykładowca ma prawo do:
a. Wprowadzenia innowacji do prowadzenia zajęć.
b. Wyboru metod i form szkolenia.
c. Zgłaszania do Organizatora wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu kursu.

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW

Uczestnicy mają obowiązek:
a. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem kursu.
b. Potwierdzania obecności podpisem na liście obecności. Brak podpisu traktowany będzie jako nieobecność.
c. Zaliczania modułów zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Organizatora oraz  Wykładowcę.
d. Informowania Organizatora i Wykładowcy o nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności – zaliczenia materiału w formie ustalonej przez Wykładowcę.
e. Przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku organizacyjnego.
f. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
g. Przestrzegania wszelkich wskazówek Wykładowcy w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych.
h. Wykonywania ćwiczeń zgodnie z omówionymi zasadami bezpieczeństwa.
i. Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających w miejscu prowadzenia kursu.
2. Uczestnicy mają prawo do:
a. Uzyskania informacji na temat organizacji i przebiegu kursu oraz umiejętności i  uprawnień jakie nabędą po ukończeniu kursu.
b. Zgłaszania uwag dotyczących treści i form zajęć teoretycznych i praktycznych.
3. Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w kursach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z powstaniem i skutkami ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
4. Akceptując Regulamin uczestnicy oświadczają, że są całkowicie zdrowi i nie posiadają przeciwskazań do wzięcia udziału w wybranym kursie, a także przystąpienia do egzaminu końcowego, jeżeli kurs jest takim zakończony.

§5
POSTANOWIENIA KOŃOWE

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator po zapoznaniu się z danym przypadkiem
Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.